068 603 539 0884 704 066

Траурна агенция Дейност обреди – град Ловеч

Услуги

Цени в лв. с ДДС
Организационно техническа услуга 26,40
Извършване на погребение в ново /старо/  гробно място 180,00
Извършване на погребение в семейна гробница  зидана 600,00
Обработване на тленни останки при есхумация 30,00
Урнополагане 49,20
Уравняване на гроб, чрез запълване с пръст 8,16
Доставка на ковчег 12,00
Превоз на починал до  гробищен парк 24,00
Транспортна  услуга  лв./км. , (но не по малко от 24,00 лв.) 0,84
Траурна церемония с граждански ритуал 8,40
Ползване на зала  в „ Дом на покойника” 15,60
Мултимедийно представяне живота на покойния с включено озвучаване в зала „ Дом на покойника”  

48,00

Надпис на надгробен знак, лента  /маркер – плотер/ 8,40-12,00
Компютърен макет некролози 1,74
Некролози копие /черно бели – цветни/ 0,12 – 1,20
Хладилна  камера 15,00
Аранжиране на ковчег безплатно
Посредническа услуга  /автобус,венци, подавки, носене, къпане / безплатно
Еднократно почистване на гробно място 8,16
Абонаментна поддръжка на единично гробно място за

6 месеца

 

36,00

 

Кремация

За организиране на кремация трябва да се предоставят:

  • Копие от препис-извлечение от акта за смърт.
  • Талон за кремация по образец, издаден от лекаря, установил смъртта с който декларира, че не намира данни за насилствена смърт и разрешава тялото да бъде кремирано.
  • Декларация по образец.
  • Копие от документ за самоличност на декларатора.
  • Удостоверение за наследствена връзка между покойника и заявителя на услугата. Наследствената връзка задължително се удостоверява с представяне на копие от документ за родствена връзка: акт за брак, свидетелство за раждане или удостоверение за наследници.

Всички необходими документи се попълват без съкращения и корекции!

Цената на услугата на „София Крематориум“ АД е 484,80 лева с включен ДДС и в нея се включват:

  • кремация
  • урна от PVC
  • табелка
  • транспорт на покойника от адрес в гр. Ловеч до крематориума в гр. София

Организация на кремиране на тленни останки се извършва в Административната сграда на дейност „Обреди” – Бюро траурни обреди.

Документи за изтегляне

ИЗВАДКА от Наредба за определянето на такси, цени и услуги