068 603 539 0884 704 066

 

.

.

РАДОСТНИ СЪБИТИЯ

Сватби и Именувания

.

.

.

.

ТРАУРНИ СЪБИТИЯ

Погребения и Помени

.

.

 

„Обреден дом“ – град Ловеч

„Обреден дом” – гр. Ловеч е създаден през 1980 год. с предмет на дейност – организация и извършване на официални семейни празници – сватби, именувания и погребения.

 

Бюджетна Дейност „Обреди“ – град Ловеч

БД „Обреди” – гр. Ловеч стопанисва и управлява общинските гробищни паркове на територията на гр. Ловеч

 • Централен гробищен комплекс „Скобелевско шосе”
 • Гробищен парк „Стратеш”
 • Квартални гробища – кв. Гозница и кв. Продимчец

От това произлиза, че всички дейности касаещи:

 • Определяне на парцел, ден и час за погребение;
 • Изкопаване, заравяне и оформяне на гробно място;
 • Ползване на общинските хладилни камери, находящи се на ЦГК „Скобелево”;
 • Ползване на общинската обредна зала;

са дейности и услуги, които се извършват пряко от работниците и служителите в траурната агенция на дейност „Обреди” – Ловеч.

Съгласно Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, БД „Обреди” събира такси за ползване правото на гробоползване от състава на общинските гробищни паркове.

Таксата е дължима от наследниците на починалите лица /необходимо е удостоверение за наследници/ , след изтичане на 8-годишния срок от извършване на погребението.

На място в агенцията /ул. „Цачо Шишков” № 5/, всеки заинтересован гражданин, може да направи справка за гробните места на своите близки, т.к. само Дейност „Обреди” съхранява и обновява електронната база данни за всички нови и стари гробни места на територията на ЦГК „Скобелевско шосе” и ГП „Стратеш”.

 

Нашата дейност:
 1. Пълна организация на погребение;
 2. Поддръжка, еднократно почистване на гробно място;
 3. Ползване на мобилна хладилна камера в дома;
 4. Прием на документи необходими при сключване на граждански брак;
 5. Ритуали – сватби и именувания

 

Дейност „Обреди” предлага услуга по поддръжка и почистване на гробни места – еднократно и шестмесечно. Заявка може да дадете в траурната агенция на дейността.

Извършване на строителни дейности /с бетон, мрамор, гранит и др. материали по повод 40 дни, 1 година от смъртта/, на територията на гробищните паркове, подлежи на разрешителен режим, който също се уточнява в бюро траурни обреди.

На телефоните на Дейност „Обреди”, може да получите пълна информация на всеки ваш въпрос.

Дейност „Обреди” работи на основата на толерантност и отговорност към хората, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната и установените санитарни правила, съобразявайки се с религиозните и други предпочитания, визирани в Закона за вероизповеданията.

 

Дейност „Обреди” ще Ви съдейства и за услугата кремиране и изготвяне на пакета документи, необходими за нейното извършване.

 

 

Свържете се с нас

ДЕЙНОСТ ОБРЕДИ - ЛОВЕЧ
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

гр. Ловеч, ул. Цачо Шишков № 5

__________________________________________________

ТЕЛЕФОНИ
Граждански брак

тел.: 068 603 538
моб.: 0882 550 182

Бюро - Траурни обреди

тел.: 068 603 540
моб.: 0884 704 065

Директор - Дейност обреди

тел.: 068 603 539
моб.: 0884 704 066