068 603 539 0884 704 066

Документи за изтегляне

 

НАРЕДБА № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници
НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч
ИЗВАДКА от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Бюджетна дейност „Обреди” – гр. Ловеч
НАРЕДБА за гробищните паркове и изградените в тях обредни зали на територията на община Ловеч

 

 

НАРЕДБА

 

ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ИЗГРАДЕНИТЕ В ТЯХ ОБРЕДНИ ЗАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

/Наредбата е приета от Общински съвет – Ловеч с решение N 580 по протокол N 35 от 20.12.2005 година, публикувана и в сила от 23.01.2006 година/

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. /1/ Тази Наредба урежда управлението, стопанисването и вътрешния ред в гробищните паркове, гробищата и обредните зали, реда и условията за извършване на  погребения, ползуването и благоустрояването на гробните и урнови места и свързаните с тази дейност услуги на територията на Община  Ловеч.

/2/ Гробищните паркове и обредните зали  на територията на Община Ловеч функционират и се управляват в съответствие със законите на Република България, тази наредба и Решенията на Общински съвет

Чл.2./1/ Гробищните паркове са обществени терени със специално предназначение. Те са публична общинска собственост по силата на чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС.

/2/ На територията на Община Ловеч  действат :

 1. Централен гробищен комплекс “Скобелевско шосе” – гр.Ловеч;
 2. Гробищен парк “Стратеш”-гр.Ловеч;
 3. Квартални гробища в кв.”Гозница” и кв.”Продимчец”;
 4. Гробища в  кметствата на Общината.

/3/ В кварталните гробища “Гозница” и “Продимчец” не се разрешава извършване на нови погребения.

Чл.3. Създаването на нови и  разширяването или закриването на действуващите гробищни паркове и гробища на територията на Общена  Ловеч става с решение на Общинския съвет.

Чл. 4. /1/ Общинският съвет приема или при нужда изменя паркоустройствения гробищен план.

/2/ С плана по предходната алинея се определят главните и второстепенни алеи на гробищния парк, гробните парцели и местата на урновите стени. Парцелите се разделят на редове, които се броят от изток на запад, а гробовете – от юг на север. Редовете и гробовете се отделят от междинни пътеки.

Чл.5. За отделните религиозни общности и етноси могат да  се обособят самостоятелни парцели, при спазване на изискванията на паркоустройствения гробищен план.

Чл.6. Общината осигурява равни условия на всички търговци, които имат за предмет на дейност организиране на  погребални услуги за осъществяване предмета им на дейност, след представяне пред ръководството на дейност “Обреди” удостоверение за актуално състояние всеки 6 месеца.

Чл.7. Търговците с регистриран предмет на дейност “погребална и траурна дейност” могат да извършват погребални услуги на гражданите, с изключение на дейностите по чл.8 и чл.9.

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл.8. /1/ Гробищните паркове по чл.2, ал. 2, т.1, т.2 и т.3 от тази наредба, както и намиращите се в тях сгради и съоръжения – общинска собственост, се управляват, стопанисват  и поддържат от Община Ловеч.

/2/ Гробищата по чл.2, ал.2, т.4 се управляват и опазват от съответните кметове  и кметски наместници, съгласно настоящата наредба.

Чл.9./1/ Дейност ”Обреди” осъществява дейности по поддържане и благоустрояване на гробищните паркове; организация на погребенията – определяне на ден, час и място на погребението; изкопаване, спускане, заравяне и оформяне на гробното място; води регистър на гробните места; събира такси за ползване на гробните места по ЗМДТ.

/2/ При уреждане на всяко погребение, най-близкият родственик дава информация  за починалия необходима за съставяне на гробния картон и точното  попълване на гробищния регистър.

Чл.10. Община Ловеч в рамките на своя бюджет определя средства за обновяване и  разширение на гробищните терени, сгради и съоръжения, общо озеленяване и изграждане и поддържане на алейна мрежа, водопроводи, общо осветление, транспортни комуникации и други.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗУВАНЕ

 

Чл. 11. /1/ Гробните места обхващат: единични гробове, урнови гробове, гробници (вертикални и хоризонтални) състоящи се от два или повече гроба.

/2/ Единичните гробове са обособени части от гробищните паркове, съгласно изискванията на съответните наредби на Министерството на здравеопазването.

/3/ Урновите гробове са обособени части от гробищните паркове с размери: 0.70 м х 1.00 м, предназначени за полагане на една или повече урни с праха на покойника.

Чл.12. /1/ Поддържането на гробното място и прилежащите междинни пътеки е задължение на близките на покойника.

/2/ Поддържането на гробното място и прилежащите междини пътеки може да се извършва от служители на дейност “Обреди” при съответно възлагане от страна на близките на покойника след заплащане за услугата.

Чл.13. /1/ С полагането на покойник в нов гроб или на урна с праха му в нов урнов гроб, се поражда право на гробоползуване за наследниците му по закон.

/2/ Правото на гробоползуване се погасява след изтичането на осем години от датата на погребението или урнополагането в нов урнов гроб при положение, че преди това то не е било продължено по реда на чл.16 от тази наредба.

Чл.14. /1/ Правото на гробоползване се прекратява и при трайно неподдържане на гробното място.

/2/ Трайно неподдържане на гробното място по смисъла на ал.1 от този член се разбира системното неполагане на необходима грижа от страна на близките на покойника, в резултат на което външният изглед на гробното място и прилежащите междинни пътеки не позволяват то да бъде идентифицирано(например- наличието на храсти, друг вид растителност, липсата на надгробни символи и т.н.)

Чл.15. /1/ Служители от дейност “Обреди” извършват на всеки 6 месеца инвентаризация на гробищните паркове на територията на гр.Ловеч.

/2/ За всеки отделен случай на констатирано трайно неподдържане на гробно място и прилежащите междинни пътеки по смисъла на чл.14 от тази Наредба се съставя протокол. Данните за гробното място и за близките на покойника се вземат от гробищния регистър.

/3/ За всяко констатирано неподдържане на гробното място се уведомяват близките на покойника. Уведомлението може да се извърши и чрез публикация в един местен вестник или чрез поставяне на уведомлението на определено за целта място в гробищния парк.

/4/ При наличието на две надлежни уведомления за неподдържане по отношение на едно и също гробно място и по доклад на ръководителя на дейност “Обреди” кметът на Община Ловеч издава заповед, с която прекратява правото на гробоползване по отношение близките на покойника.

Чл. 16. /1/ Правото на гробоползуване е срочно и безсрочно.

/2/ Срочното право на гробоползуване се придобива за срок от 15 години, след заплащане на определена от Общински съвет – Ловеч такса, съгласно Закона за местните данъци и такси, платима не по-късно от 12 месеца след изтичане на срока по чл. 13, ал. 2. То може да се продължава периодически при условие, че преди изтичането на предшествуващия срок, правоимащите лица са заплатили съответната такса.

/3/ Безсрочното право на гробоползуване може да се придобие от ползватели с редовно поддържани гробни места, благоустроени с трайни надгробни символи, след заплащане на определена от Общински съвет – Ловеч такса, съгласно Закона за местните данъци и такси, платима не по-късно от 12 месеца след изтичане на срока по чл. 13, ал. 2.

/4/ Заплащането на определените такси за безсрочно право на гробоползуване се допуска след изпълнение на условията по предходната алинея.

Чл.17. /1/ Полагането на друг покойник в съществуващ гроб не се разрешава преди изтичането на 8 години от предишното погребение. Това ограничение не се прилага при урнополагане или при погребение в горната камера на вертикална гробница съгласно изискванията на съответна наредба на МЗ.

/2/ Ако покойникът или неговите наследници по закон или завещание притежават право на гробоползуване при условията на предходната алинея, общината няма задължение да осигури ново гробно място.

Чл. 18. Правото на гробоползуване на единичен гроб, на урнов гроб, гробница или фамилен гроб обхваща:

 1. извършване на последващи погребения в него/нея по реда или при условията на тази наредба;
 2. поставяне на трайни надгробни символи-паметник, рамка, фотокерамични портрети с лика и изписване името на покойника с датите на раждането и смъртта му;
 3. засаждане на декоративни цветя и треви;
 4. извършване на траурни и възпоменателни обреди.

Чл. 19. /1/ При последващи погребения в едно гробно място, правото на ползуване по чл. 16 може да бъде продължено и по искане на наследниците на следващите погребани в същото гробно място лица. В този случай се продължава правото на гробоползуване за наследниците на първия погребан.

/2/ Когато първото погребано лице няма наследници и правото на гробоползуване е продължено, наследниците на следващия или на следващите покойници по реда на извършените погребения в същото гробно място придобиват самостоятелно право на гробоползуване, след като докажат пред гробищната администрация, че първият погребан няма наследници.

Чл.20. По въпросите за наследяване по закон и завещание се прилагат разпоредбите на Закона за наследството

Чл. 21. Когато правото на гробоползуване не е било продължено по реда на чл.16, или правото на гробоползване е прекратено по  реда на чл.15, гробното място се предоставя за нови погребения. Останките от погребения се изравят  и се загробват в общ гроб.

Чл. 22. /1/ Възмездно преотстъпване на правото на гробоползуване не се допуска от приобретател.

/2/ Безвъзмездно преотстъпване на това право се допуска само между правоимащите лица. То се извършва с писмено заявление до ръководителя на дейност   “Обреди” с нотариална заверка на подписите на заявителите. Заявлението се прилага към съответната партида и се отбелязва в гробищния регистър.

 

РАЗДЕЛ ІV

ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ

 

Чл.23. /1/ В гробищните паркове на територията на гр. Ловеч се погребват покойници с постояннен адрес приживе в града.

/2/  В гробищните паркове на територията на гр. Ловеч могат да бъдат погребвани и покойници, които към датата на смъртта им са били с настоящ адрес в града, макар и с друга адресна регистрация за постояннен адрес, или такива, чието погребение в гробище по тяхния постоянен адрес е невъзможно или много затруднително. В тези случаи наследниците на покойния ползуват гробното място само при условията на чл. 16, ал. 2.

/3/ Покойници – чужди граждани се погребват в гробищните паркове в гр. Ловеч, ако са починали на територията на града, освен в случаите, когато близките на покойника са потърсили тялото.

Чл. 24. Покойници, принадлежали приживе към някоя религиозна общност или етническа група се погребват по реда на тази наредба. Религиозните погребални ритуали са допустими, доколкото не противоречат на наредбата и не нарушават установените  с българското законодателство норми на поведение.

Чл. 25./1/. Погребенията се извършват не по-рано от 24 часа и не по-късно от 48 часа от установяването на смъртта. Погребение след 48 часа се разрешава при условие, че се вземат мерки за съхранение на трупа в специализирана хладилна камера.

/2/ Най – близкият родственик  на починалото лице е длъжен веднага след констатиране на смъртта от компетентното медицинско лице, да уведоми съответните длъжностни лица по гражданското състояние, като представи медицинското свидетелство за настъпилата смърт и личната карта на покойника за съставянето на смъртен акт.

Чл. 26. Безплатни погребални услуги се предоставят на  български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и лечебни заведения и регистрирани в службите като социално слаби.

 

 

 

 

Раздел V

ЕКСХУМАЦИЯ

 

Чл. 27. Ексхумацията представлява изваждане на тленните останки на починалия от гроба му.

Чл. 28. Ексхумация се допуска само с изричен акт на компетентен орган, по начин и ред определен в закон. Същата се извършва в присъствие  на заинтересованите органи и лица и в присъствието на съдебен лекар.

Чл. 29. Повторното загробване на тленните останки на починалия се извършва след разрешение на органа, който е разпоредил ексхумацията.

 

 

Раздел VI

ВЪТРЕШЕН РЕД И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРОБНИТЕ МЕСТА

 

Чл. 30./1/ Посещения в гробните паркове се допускат:

За времето от 1 април до 30 септември – от 07.00 до 19.00 часа;

За времето от 1 октомври до 31 март – от 08.00 до 17.00 часа.

/2/ Времето за посещения не се отнася за гробищни паркове /гробища/ в селата на общината, където то се определя от съответните  кметове и кметски наместници.

Чл. 31. В гробищните паркове се забранява:

 1. влизането на автомобили, превозващи покойници, неотговарящи на нормативните изисквания;
 2. извършване на всякакъв вид търговска дейност и услуги за населението на територията на гробищните паркове, с изключение на:

а/ дейностите, извършвани от дейност ”Обреди”;

б/продажба на религиозни потреби на съответните религиозни общности.

 1. приемане на поръчки за каменоделски услуги и поддръжка на гробни места от физически и юридически лица, извършващи каменоделска дейност;
 2. ремонтно-строителна дейност, приготвяне на циментови, бетонови и варови разтвори, без разрешение от ръководителя на дейност “Обреди”;
 3. засаждането на високостеблени декоративни и плодни дървета в парцелите и на гробните места;
 4. отсичането на дървета без разрешение на Община Ловеч;
 5. паленето на огън и изгарянето на отпадъци;
 6. посещение на лица под 14 години, ако не са съпроводени от пълнолетни лица;
 7. въвеждането на кучета, домашни и други животни.

Чл. 32. Не се разрешава извън определените за целта места:

 1. изхвърлянето на хранителни и други отпадъци и увехнали цвета, разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и други подобни;
 2. засаждането на високостеблени декоративни дървета в парцелите.

Чл. 33. Ползвателите на гробните места с право на гробоползуване са длъжни да ги поддържат редовно в добър вид, да ги благоустроят, да поставят трайни надгробни символи (паметник, ограда).

Чл. 32. /1/ Гробните места, за които не са плащани таксите по чл. 16 или макар и да са плащани тези такси, но са запустели и не отговарят на изискванията на чл.33 и на техните приобретатели е отнето правото на гробоползване по реда на чл.15, ал.4 остават на разположение на Община Ловеч и се предоставят за нови погребения.

/2/  В случай, че ползвателите на гробното място не извършат предписаните работи в срока, определен от гробищната администрация, със заповед на кмета  на общината, траурните надгробни знаци се отстраняват и се отнема правото на ползуване на гробното място.

/3/ Предписанията и заповедите се съобщават на ползвателите на гробното място по реда на ГПК, а на тези, чиито адреси не са известни – с обявление в местен вестник и на определено за целта  място в гробищния парк.

Чл. 35. /1/ Изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни надгробни знаци и съоръжения се допуска само с разрешение на управлението на гробищния парк. Въз основа на разрешението, длъжностното лице от същото управление определя строителна линия и ниво.

/2/ Когато обектите по предходната алинея се изграждат и монтират от правоспособни лица, проектите предварително се съгласуват  с управлението на гробищния парк.

/3/ За изградените и монтирани без разрешение обекти или в отклонение на издаденото разрешение, съответно на определената строителна линия, се прилагат разпоредбите на чл. 34.

 

 

Раздел VII

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

Чл. 36. /1/ Контролът по спазване на изискванията на тази наредба  се осъществява от кмета на общината, от кметовете и кметските наместници на населените места

/2/ Дейност “Обреди” осъществява контрол по спазване на обществения ред в гробищните паркове и извършването на строителни и ремонтни работи в тях.

/3/ При констатиране на нередности и нарушения лицата по чл.7 на тази наредба са длъжни да предприемат всички необходими действия за незабавното им отстраняване.

Чл.37. /1/ За образуване на административно-наказателни производства за нарушения на тази наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателни постановления и тяхното изпълнение, се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания и наредбите на Общински съвет – Ловеч.

/2/ За неспазване разпоредбите на тази наредба се налагат глоби в размер от 30 до 500 /петстотин/ лева.

 

 

Раздел VIII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Паргр. 1. Придобитите до приемане на тази Наредба права на гробоползуване се запазват.

Паргр. 2. Наредбата е приета от Общински съвет – Ловеч с решение N 580 по протокол N 35 от 20.12.2005 година, на основание чл. 22, ал. 1 ЗМСМА.